MB „SPLITAS LTU“ PRIVATUMO IR ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TAISYKLĖS

BENDROSIOS NUOSTATOS 

Šiose privatumo ir asmens duomenų saugojimo taisyklėse (toliau – Taisyklės) yra pateikiama informacija apie internetinėje svetainėje www.spagatas.lt (toliau – Svetainė) naudojamą asmens duomenų tvarkymo praktiką ir sąlygas. Visa informacija yra pateikta išsamiai ir suprantamai, kadangi yra siekiama, jog Jūs su šiomis taisyklėmis atidžiai susipažindintumėte ir nuspręstumėte ar sutinkate su tokiu asmens duomenų rinkimu ir naudojamu ar ne.

Šios Svetainės asmens duomenų valdytojas yra MB “Splitas LTU”, juridinio asmens kodas 305793394, buveinės adresas Genių g. 18-25, LT-11219 Vilnius, Lietuvos Respublika, atstovaujama Lauros Sekmokaitės, elektroninio pašto adresas: l.sekmokaite@gmail.com, tel. nr.: +370 679 09771

Nesutikus su šiose Taisyklėse aprašytomis sąlygomis, deja, bet negalėsime Jums suteikti mūsų paslaugų, kadangi šios taisyklės yra sukurtos, pagal Europos Sąjungos bendrojo duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679 reikalavimus (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymu, kitais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais ir dokumentais, kurie numato kliento ar Svetainės lankytojo apsisprendimo teisę dėl asmens duomenų tvarkymo. 

Ateityje Taisyklės gali keistis, todėl skatiname šias Taisykles periodiškai peržiūrėti.  

SĄVOKOS 

 1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie asmens duomenų subjektą, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti, iš asmens duomenų, pavyzdžiui, pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.
 2. Asmens duomenų subjektas/Duomenų subjektas – tai bet kuris asmuo, kuris: (i) naudojasi (-ojosi) Bendrovės interneto svetaine spagatas.lt; ir/arba (ii) užsako (-ė), perka (-o) ar naudojasi (-ojosi) bet kokiomis Bendrovės ar jos lektorių teikiamomis paslaugomis; ir/arba (iii) siekia (-ė) dalyvauti Organizatoriaus organizuojamame Renginyje ir sudaryti su Organizatoriumi dalyvavimo Renginyje sutartį, pvz.: užsiregistruodamas dalyvauti gyvoje transliacijoje; ir/arba (iv) yra (buvo) Dalyvis.
 3. Asmens duomenų valdytojas/Organizatorius/Bendrovė – MB “Splitas LTU”, juridinio asmens kodas 305793394, buveinės adresas Genių g. 18-25, LT-11219, Vilnius, Lietuvos Respublika, atstovaujama Lauros Sekmokaitės, elektroninio pašto adresas: l.sekmokaite@gmail.com, tel. nr.: +370 679 09771.
 4. Bilietas – tai dokumentas, įskaitant ir elektroninį, patvirtinantis tarp Organizatoriaus ir Dalyvio sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį ir suteikiantis Dalyviui teisę patekti bei dalyvauti konkrečiuose mokymuose.
 5. Renginys/Mokymai/Seminaras – tai Organizatoriaus organizuojamas ir vykdomas Biliete nurodytas renginys/mokymai ar seminaras.
 6. Dalyvis – (i) pilnametis asmuo Bilietą įsigyjantis su savo verslu, darbu, profesija ar amatu susijusiais tikslais, sumokėjęs Biliete nurodytą kainą ir įgijęs teisę dalyvauti mokymuose; arba (ii) asmuo, su kuriuo Bendrovė yra sudariusi sutartį dėl atitinkamų sutartinių įsipareigojimų būtinų Bendrovės tikslų įgyvendinimui; arba (iii) Bendrovės teikiamomis kitokiomis (ne su mokymų, kursų ir seminarų vykdymu susijusios paslaugos) paslaugomis besinaudojantys asmenys (jei Bendrovė tokias paslaugas teikia).  
 7. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar Asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas. Toliau Taisyklėse vartojant žodį „tvarkyti“ bei atskiras jo formas, jam suteikiama tokia pat reikšmė, kaip ir sąvokai „Tvarkymas“.
 8. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos ADTAĮ ir (ar) BDAR

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI 

Asmens duomenys Bendrovėje tvarkomi vadovaujantis pagrindiniais asmens duomenų apsaugos principais ir reikalavimais:  

 1. Teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas;  
 2. Tikslo apribojimo principas;  
 3. Duomenų kiekio mažinimo principas;  
 4. Tikslumo principas;  
 5. Saugojimo trukmės apribojimo principas;  
 6. Vientisumo ir konfidencialumo principas;  
 7. Atskaitomybės principas.  

TEISĖTO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAI 

Bendrovėje Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi šiais pagrindais:  

 1. Sutikimu. Jūs laisva valia davėte sutikimą, kad jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais.  
 2. Sutartimi. Tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis Jūs esate, arba siekiant imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį, arba kitų sutarčių pagrindų kurios susijusios su teisėtu Jūsų interesų užtikrinimu.  
 3. Teisėti interesai. Tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Bendrovės arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai Jūsų interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni.  

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI 

Bendrovė, teikdama renginių, mokymų ir seminarų paslaugas bei vykdydama kitus su jos veikla susijusius veiksmus, tvarko Jūsų Asmens duomenis šiais tikslais:  

 1. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo;  
 2. Tiesioginė rinkodara;  
 3. Duomenų tvarkymas, siekiant kurti ir vystyti paslaugas bei gerinti kokybę.  

SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TIKSLU 

Bendrovė sutartinių įsipareigojimų vykdymo tikslu tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis:  

 1. vardas ir pavardė (asmens pavadinimas); 
 2. gimimo data; 
 3. deklaruotos gyvenamosios vietos adresas (gyvenamosios vietos adresas); 
 4. mobiliojo telefono numeris;  
 5. elektroninio pašto adresas. 
 6. Įmonės rekvizitai.

DUOMENŲ TVARKYMAS TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLU 

Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomi asmens duomenys:  

 1. vardas pavardė;  
 2. elektroninio pašto adresas. 

Apie Asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu Jūs esate informuojamas prieš pradedant Jūsų duomenų tvarkymo veiksmus.  

Tiesioginės rinkodaros paslaugos. Bendrovė Jums gali pasiūlyti ar informuoti apie Bendrovės teikiamus mokymus, kursus ir seminarus, supažindinti su vykdyta ar planuojama vykdyti kita veikla, arba siekiant sužinoti Jūsų nuomonę įvairiais su Bendrovės veikla susijusiais klausimais,  turėdama tam teisinį pagrindą – Jūsų išankstinį sutikimą arba teisėto intereso pagrindu:  

 1. Sutikimas. Savo sutikimą (valią) išreiškiate aktyviais veiksmais (pvz. sutikimas arba nesutikimas išreiškiamas pažymint langelius arba įrašant tekstą „Sutinku“ arba „Nesutinku“).  
 2. Teisėtas interesas. Teisėto intereso pagrindu siunčiant tiesioginės rinkodaros pranešimus Jums apie Bendrovės teikiamas paslaugas ar vykdant kitokią tiesioginę rinkodarą, Bendrovė turi būti: (i) Jūsų kontaktus gavusi teikdama paslaugas (Kursų, mokymų ar seminarų sutartis) arba užsiregistravus Bendrovės tinklalapyje (ii) iš anksto informavusi Jus apie tokių pranešimų siuntimą ir (iii) gavusi aiškų Jūsų sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros.  
 3. Susisiekimas. Bendrovė su Jumis susisiekia telefonu (skambučiais, SMS žinutėmis) ir/ arba el. paštu.  

Teisė atšaukti sutikimą/nesutikti su duomenų tvarkymu. Bendrovė suteikia aiškią, nemokamą ir lengvai įgyvendinamą galimybę Jums bet kuriuo metu, nenurodant priežasčių ar motyvų nesutikti arba atšaukti savo duotą sutikimą, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi tokios rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą (kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara) ir pranešimų siuntimą. Kartu su Tiesioginės rinkodaros pranešimu, Jūs esate informuojamas apie savo teisę nesutikti su jo Asmens duomenų tvarkymu Tiesioginės rinkodaros tikslu, teisę atsisakyti gauti Bendrovės pranešimus. Norėdamas įgyvendinti nurodytą teisę, Jūs turite susisiekti ir informuoti Bendrovę telefonu, el. paštu (atskiru el. laišku arba atsakydamas į gautą pranešimą) arba kitais būdais susisiekti su Bendrovės atstovu. Jeigu Bendrovė pasiūlymą teikia telefonu, apie atsisakymą gauti Bendrovės pasiūlymus Jūs esate informuojamas žodžiu pokalbio metu.  

Duomenų ištrynimas atšaukus sutikimą arba nesutikus su duomenų tvarkymu. Gavusi sutikimo atšaukimą arba nesutikus tokiu tikslu tvarkyti Asmens duomenis, Bendrovė nedelsiant ištrina Jūsų Asmens duomenis (išskyrus atvejus, jeigu šie duomenys teisėtai bus tvarkomi kitais tikslais) ir tiesioginės rinkodaros nevykdo. Sutikimo atšaukimas ir/arba nesutikimas tvarkyti Asmens duomenis tokiu tikslu nedarys poveikio Asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki atšaukimo, teisėtumui.  

DUOMENŲ TVARKYMAS, SIEKIANT KURTI IR VYSTYTI PASLAUGAS 

Minimalia verslo poreikiams būtina apimtimi ir, kiek įmanoma, nuasmeninus, Jūsų Asmens duomenys (informacija apie kliento gyvenamąją vietą, šalį, darbovietę, pareigas, darbo stažą, išsilavinimą, gimimo datą ir lytį) gali būti tvarkomi, pvz., nuasmeninami ir naudojami, Bendrovės siūlomų paslaugų  tinklo vystymui, tikslinės grupės nustatymui, siekiant identifikuoti klientą, vystyti Bendrovės teikiamas paslaugas.  

Registruojantis Bendrovės tinklalapyje ir užpildžius asmens duomenis į žvaigždute nepažymėtus lentelės dalis laisva valia išreiškėte sutikimą, kad Bendrovė juos tvarkys šių Taisyklių nustatyta tvarka.  

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TERMINAI 

Bendrovė Asmens duomenis saugo ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Kai asmens duomenys nereikalingi, jie bus sunaikinami arba nuasmeninami, išskyrus tuos, kurie turi būti saugomi arba turi būti perduoti valstybiniam archyvui įstatymų nustatytais atvejais.  

Asmens duomenys Bendrovėje saugomi tokia tvarka:  

 1. asmens duomenys, kuriuos Bendrovė tvarko tiesioginės rinkodaros tikslu, tvarkomi (saugomi) ne ilgiau kaip 3 metus nuo jų gavimo dienos;  
 2. asmens duomenys, kuriuos Bendrovė tvarko siekiant kurti ir vystyti paslaugas – tvarkomi ne ilgiau, nei būtina Bendrovės paslaugų vystymo tikslams.  

ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS 

Asmens duomenis Duomenų valdytojams, įsteigtiems EEE valstybėse narėse, Bendrovė gali teikti įsitikinusi, kad Duomenų gavėjas užtikrina adekvačią perduodamų Asmens duomenų apsaugą. Esant galimybei, Bendrovė turėtų Asmens duomenis teikti tik su tokiais Asmens duomenų gavėjais pasirašiusi atitinkamas sutartis dėl Asmens duomenų perdavimo/teikimo.  

Bendrovė gali minimalia, konkrečiam atvejui, būtina apimtimi teikti Asmens duomenis kitiems nei Bendrovės Asmens duomenų tvarkymo įrašuose nurodytiems gavėjams:  

 1. Teismams, ikiteisminio tyrimo įstaigoms ir kitoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka;  
 2. Nusprendus parduoti, pirkti, sujungti ar kitokiu būdu reorganizuoti Bendrovės verslą turint teisėtą pagrindą Asmens duomenis galima atskleisti potencialiems ar esamiems pirkėjams ir kitiems konsultantams arba gauti Asmens duomenų iš pardavėjų ir kitų konsultantų.  

Asmens duomenų teikimas kitiems Duomenų valdytojams, įsteigtiems už EEE ribų. Asmens duomenys gali būti teikiami kitiems Duomenų valdytojams, įsteigtiems už EEE ribų, tik Bendrovės paslaugų vykdymo tikslais ir prieš tai Jus informavus.  

JŪSŲ TEISĖS

Taisyklėse nustatyta tvarka Jūs turite teisę:  

 1. žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;  
 2. susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;  
 3. reikalauti ištaisyti, ištrinti savo asmens duomenis (teisė būti pamirštam) arba apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;  
 4. gauti tvarkomus savo duomenis susistemintu kompiuterio lengvai skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą);  
 5. nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys;  

Jūs turite teisę iš Bendrovės gauti patvirtinimą, ar su Jumis susiję asmens duomenys yra tvarkomi, o jei tokie asmens duomenys yra tvarkomi, turite teisę susipažinti su asmens duomenimis.  

Jūs turite teisę reikalauti, kad Bendrovė nedelsdama ištaisytų netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis. Atsižvelgiant į tikslus, kuriais duomenys buvo tvarkomi, Jūs turite teisę reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs asmens duomenys, be kita ko, pateikdamas papildomą pareiškimą.  

Jūs turite teisę reikalauti (išskyrus šiose Taisyklėse numatytą išimtį), kad Bendrovė nepagrįstai nedelsdama ištrintų su Jumis susijusius asmens duomenis, o Bendrovė yra įpareigota nepagrįstai nedelsdama ištrinti asmens duomenis, jei tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių:  

 1. asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;  
 2. Jūs atšaukiate Sutikimą, kuriuo grindžiamas Jūsų asmens duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis;  
 3. Jūs nesutinkate su duomenų tvarkymu, kai duomenų tvarkymas atliekamas Sutikimo pagrindu, ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis;  
 4. Jūs nesutinkate su duomenų tvarkymu Tiesioginės rinkodaros tikslais;  
 5. Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;  
 6. asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis Europos Sąjungos arba valstybės narės teisėje, kuri taikoma Bendrovei, nustatytos teisinės prievolės.  

Jūsų reikalavimas ištrinti asmens duomenis, įskaitant Bendrovės pareigą informuoti duomenų valdytojus šiuos duomenis ištrinti, nėra taikomi, kai duomenų tvarkymas yra būtinas:  

 1. siekiant pasinaudoti teise į saviraiškos ir informacijos laisvę;  
 2. siekiant laikytis Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės aktų, kurie taikomi duomenų valdytojui, nustatytos teisinės prievolės, kuria reikalaujama tvarkyti duomenis;  
 3. statistiniais tikslais laikantis Reglamento 89 straipsnio 1 dalies, jeigu dėl Jūsų teisės (būti pamirštam) gali tapti neįmanoma arba ji gali labai sukliudyti pasiekti to tvarkymo tikslus; ar  
 4. siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.  

Jūs turite teisę reikalauti, kad Bendrovė apribotų Jūsų duomenų tvarkymą kai taikomas vienas iš šių atvejų:  

 1. asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašote apriboti jų naudojimą;  
 2. Bendrovei nebereikia asmens duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia duomenų subjektui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus; arba  
 3. Jūs nesutikote su duomenų tvarkymu, kol bus patikrinta, ar Bendrovės teisėtos priežastys yra viršesnės už Jūsų priežastis.  

Jūs turite teisę gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikėte Bendrovei, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turite teisę persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, o duomenų valdytojas, kuriam asmens duomenys buvo pateikti, turi nesudaryti tam kliūčių, kai:  

 1. duomenų tvarkymas yra grindžiamas Sutikimu arba sutartimi; ir  
 2. duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis.  

Jūs turite teisę bet kuriuo metu dėl su Jumis konkrečiu atveju susijusių priežasčių nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi kai toks duomenų tvarkymas vykdomas siekiant teisėtų Bendrovės arba trečiosios šalies interesų.  

Kai asmens duomenys tvarkomi Tiesioginės rinkodaros tikslais, Jūs turite teisę nenurodydamas priežasčių ar motyvų bet kuriuo metu nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi tokios rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara.  

Prašymus dėl aukščiau nurodytų teisių įgyvendinimo galite išreikšti raštu arba žodžiu, pateikęs Bendrovės darbuotojui asmens tapatybę įrodantį dokumentą.

SLAPUKAI IR JŲ NAUDOJIMAS  

Duomenų valdytojas informuoja Duomenų subjektą, kad Bendrovės interneto svetainėje spagatas.lt, siekiant pagerinti Asmens duomenų subjekto patirtį, o taip pat statistikos tikslais, yra naudojami slapukai – nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos Duomenų subjekto kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Naudojant slapukus Duomenų subjektas yra atpažįstamas, kaip internetinio puslapio lankytojas, pagal kurio poreikius yra pritaikomas internetinio tinklalapio turinys.

Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti galimybę Duomenų subjektui naršyti patogiau, teikti patraukliausius pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie internetinio puslapio naudotojo elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek teikiamas paslaugas bei aptarnavimą.

Duomenų subjektas turi galimybę pasirinkti, ar nori, kad būtų naudojami slapukai. Tą jis gali padaryti, pakeisdamas savo naršyklės nustatymus ir išjungdamas slapukus ar atskirus iš jų. Bendrovė informuoja Duomenų subjektą, kad dėl tokio jo pasirinkimo gali sulėtėti internetinio tinklalapio darbas ir/arba bus ribojamos Asmens duomenų subjekto galimybės naudotis tam tikromis Bendrovės teikiamomis paslaugomis, ir/arba bus ribojama prieiga prie internetinio tinklalapio.

Išsamesnė informacija apie slapukus pateikta adresu https://policies.google.com/technologies/ads. Duomenų valdytojas primygtinai siūlo Duomenų subjektui išsamiai susipažinti su visa informacija apie Bendrovės naudojamus slapukus.

Asmens duomenų valdytojo atliekamas Profiliavimas yra susijęs su nurodytais Asmens duomenimis, siekiant įvertinti tam tikras Duomenų subjekto savybes ir taip išanalizuoti ir prognozuoti, pvz.: asmeninius pasirinkimus, interesus, rizikas bei kt. Tai skirta tam, kad Asmens duomenų subjektui būtų suteikta tinkama paslauga, parenkant geriausią jo interesus atitinkančią paslaugą, vertinant riziką, siekiant apsaugoti interneto svetainės bei ja besinaudojančių visų Duomenų subjektų interesus nuo kenksmingo kitų veikimo, siekiant užkirsti kelią sukčiavimui ir pan. Profiliavimas yra grindžiamas Bendrovės bei pačių Duomenų subjektų teisėtais interesais, sutarčių vykdymu bei Duomenų subjekto sutikimu.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

Mes ypač gerbiame vaikų privatumą. Mes sąmoningai ar tyčia nesiekiame rinkti asmenį identifikuojančios informacijos iš vaikų,  jaunesnių nei 18 metų. Naudodamiesi svetaine jūs patvirtinate ir garantuojate, kad esate 18 metų arba naudojate svetainę prižiūrimi tėvų ar globėjų. Jei esate jaunesnis nei 18 metų, negalite naudotis svetaine be tėvų ar globėjų priežiūros. Jei sužinosite, kad jūsų vaikas pateikė mums asmeninę informaciją be jūsų sutikimo, raginame mums pranešti el. paštu: info@spagatas.lt.

Bendrovės duomenų apsauga užtikrinama susisiekus su Bendrove kontaktu: info@spagatas.lt.  

Prašymus, paklausimus  ar skundus dėl Jūsų asmens duomenų apsaugos galite pateikti el. paštu info@spagatas.lt. Atsakymai į tokius prašymus pateikiami ne vėliau kaip per 30 darbo dienų ta pačia forma, kuria buvo gautas pranešimas arba pretenzija.

Taip pat galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas ada@ada.lt.

Taisyklių nuostatų vykdymui ir aiškinimui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.  

Šios Taisyklės nėra laikomos Bendrovės ir Jūsų susitarimu dėl asmens duomenų tvarkymo. Šiomis Taisyklėmis Bendrovė Jus informuoja apie Jūsų asmens duomenų tvarkymo principus ir tvarką Bendrovėje, todėl Bendrovė turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti ir (ar) papildyti šias Taisykles. 

Taisyklių pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo svetainėje momento.  

Jei kuri nors Taisyklių nuostata tampa ar pripažįstama negaliojančia, likusios nuostatos lieka galioti.  

_________________ 

Shopping Cart