BILIETŲ ĮSIGIJIMO IR DALYVAVIMO MOKYMUOSE TAISYKLĖS

BILIETŲ ĮSIGIJIMO IR DALYVAVIMO MOKYMUOSE TAISYKLĖS

Šiomis taisyklėmis (toliau – Taisyklės) yra nustatomos Mokymų bilieto į organizatoriaus organizuojamų ir vykdomų mokymų pirkimo-pardavimo sąlygos, dalyvavimo juose tvarka bei principai, organizatoriaus ir dalyvio teisės ir įsipareigojimai, taip pat kitos su organizatoriaus teikiamomis paslaugomis susijusios sąlygos.

SĄVOKŲ APIBRĖŽIMAI

 1. Bilietas – tai dokumentas, įskaitant ir elektroninį, patvirtinantis tarp Organizatoriaus ir Dalyvio sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį ir suteikiantis Dalyviui teisę patekti bei dalyvauti konkrečiuose mokymuose.
 2. Dalyvis – tai pilnametis asmuo, Bilietą įsigyjantis su savo verslu, darbu, profesija ar amatu susijusiais tikslais, sumokėjęs Biliete nurodytą kainą ir įgijęs teisę dalyvauti mokymuose. Jeigu mokymuose dalyvauti nori nepilnametis asmuo, tokia galimybė įmanoma su nepilnamečių tėvų/globėjų priežiūra. Tokiu atveju dalyviu tampa asmenys (tėvai, globėjai), atsakingi už nepilnametį asmenį ir visa atsakomybė ir įsipareigojimai tenka nepilnamečio tėvams, globėjams. 
 3. Organizatorius – Organizatorius – MB „Splitas LTU“, juridinio asmens kodas 305793394, buveinės adresas Genių g. 18-25, LT-11219, Vilnius, Lietuvos Respublika, atstovaujama Lauros Sekmokaitės, elektroninio pašto adresas: l.sekmokaite@gmail.com, tel. Nr.: +370 679 09771.
 4. Mokymai – tai Organizatoriaus organizuojami ir vykdomi Biliete nurodyti mokymai, į kurį patekti ir dalyvauti Dalyviui suteikta teisė.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Taisyklės yra neatskiriama Bilieto dalis, be kurių Bilietas neturi jokios teisinės galios. Taisyklėse naudojami apibrėžimai tokią pačią reikšmę turi ir Biliete.

Sumokėdamas už Bilietą, Dalyvis tokiu būdu patvirtina, kad prieš tai jis tinkamai susipažino su viešai skelbiamomis Taisyklėmis, jos jam buvo išsamiai atskleistos bei paaiškintos, Dalyvis suprato ir sutinka su visomis Taisyklių sąlygomis ir griežtai įsipareigoja jų laikytis.

BILIETŲ ĮSIGIJIMO, KEITIMO IR GRĄŽINIMO SĄLYGOS BEI TVARKA

 1. Prieš įsigydamas Bilietą, Dalyvis privalo išsamiai įvertinti visą jam pateiktą ir viešai prieinamą informaciją apie Mokymus, taip pat savo galimybes dalyvauti jame.
 2. Sumokėdamas už Bilietą, Dalyvis patvirtina, kad Bilietą jis įsigijo turėdamas visą sprendimui priimti reikalingą teisingą ir visapusišką informaciją, įskaitant bet neapsiribojant, Mokymų temą, trukmę, datą, vietą, eigą, kainą, kokybę ir kt.
 3. Dalyvis patvirtina, kad Mokymai visiškai atitinka jo lūkesčius ir supranta, kad dėl tokio patvirtinimo visos jo pretenzijos dėl Mokymų bus laikomos nepagrįstomis.
 4. Dalyvis prisiima visišką atsakomybę už Organizatoriui pateikiamos informacijos teisingumą bei išsamumą ir privalo savo lėšomis pašalinti visus dėl šio įsipareigojimo nevykdymo atsiradusius padarinius.
 5. Įsigydamas Bilietą, Dalyvis privalo iš karto patikrinti, ar visi Biliete esantys duomenys yra teisingi ir ar Bilieto kaina atitinka sumokėtą sumą. Dėl šios nuostatos pažeidimo atsiradusi atsakomybė tenka pačiam Dalyviui.
 6. Draudžiama Bilietą kopijuoti, viešinti, dauginti, klastoti ar naudoti bet kokiu neteisėtu būdu. 
 7. Dalyvis turi teisę perleisti Bilietą tretiesiems asmenims tik su išankstiniu Organizatoriaus sutikimu, pateikiamu raštu arba elektroniniu paštu.
 8. Įsigytas Bilietas jokiais atvejais negrąžinamas ir nekeičiamas, nėra kompensuojama jo kaina, išskyrus, kai Mokymai atšaukiami dėl Organizatoriaus kaltės.
 9. Dėl Organizatoriaus kaltės nukėlus Mokymus, Dalyvis turi teisę dalyvauti atkeltuose Mokymuose arba atgauti už Bilietą sumokėtus pinigus. Informacija, kaip tą padaryti, teikiama elektroninio pašto adresu info@spagatas.lt arba telefonu +370 679 09771.
 10. Dalyviui Bilietą įsigijus elektroniniu būdu ir Mokymus atšaukus dėl Organizatoriaus kaltės, Organizatorius, be atskiro Dalyvio kreipimosi, už Bilietą sumokėtą sumą perveda į tą pačią Dalyvio banko sąskaitą, iš kurios buvo sumokėta jį įsigyjant.
 11. Dalyvis įsigijęs Mokymų bilietą, visą instrukciją su Mokymų medžiaga gaus elektroniniu paštu ir galės Mokymus atlikti, peržiūrėti metus laiko. Draudžiama Mokymų turinį kopijuoti, viešinti, dauginti, klastoti, persiųsti ar naudoti bet kokiu neteisėtu būdu. 

DALYVAVIMO MOKYMUOSE SĄLYGOS IR TVARKA

 1. Dalyvis įsipareigoja dalyvauti Mokymuose tokiu būdu, kad nesukeltų grėsmės savo bei kitų Mokymų dalyvių sveikatai ir turtui, neįžeistų ir nediskredituotų jų, nežemintų garbės bei orumo, taip pat taip, kad nepažeistų Organizatoriaus teisių ir teisėtų interesų bei kitų Dalyvių teisės tinkamai dalyvauti Mokymuose. Pažeidęs šią pareigą, Dalyvis įsipareigoja atlyginti visus dėl to atsiradusius neigiamus padarinius tiek Organizatoriui, tiek tretiesiems asmenims.
 2. Organizatorius turi teisę be atskiro įspėjimo vienašališkai panaikinti Bilietą, taip pat pašalinti Dalyvį iš Mokymų, jeigu kyla įtarimas, kad Dalyvis pažeidinėja Taisykles, elgiasi nusikalstamai ar jo veiksmai prieštarauja viešajai tvarkai ar gerai moralei. Tokiu atveju už Bilietą sumokėti pinigai negrąžinami.
 3. Organizatorius neatsako už kitų Mokymų Dalyvių elgesį ir neatlygina dėl to atsiradusių neigiamų padarinių, taip pat neatsako už vykdant Mokymus ne dėl jo kaltės atsiradusius paslaugų teikimo sutrikimus.
 4. Sumokėdamas už Bilietą, Dalyvis tokiu būdu patvirtina, kad jis neturi jokių sveikatos problemų. Visos dėl šios pareigos pažeidimo kilusios neigiamos pasekmės yra paties Dalyvio atsakomybė.
 5. Visas pateikiamas Organizatoriaus turinys, įskaitant metodinę medžiagą, video medžiagą priklauso Organizatoriui ir Laurai Sekmokaitei. Jokios turinio intelektinės nuosavybės teisės nėra perduodamos mokymų Dalyviui. Pažeidus šį punktą, Dalyvis turės atlyginti Organizatoriaus, nustatytą 800 eur. Baudą. Dalyviui griežtai draudžiama filmuoti, fotografuoti ir/ar kitaip įrašinėti, Mokymų metu naudojamus vaizdinės ar kitos medžiagos kūrinius, taip pat platinti tokio pobūdžio įrašus, išskyrus atvejus, kai Organizatorius sutikimą tą daryti aiškiai ir nedviprasmiškai išreiškia raštu. Metodinės medžiagos kopijavimas ir platinimas yra griežtai draudžiamas be oficialaus Organizatoriaus sutikimo. Pažeidęs šią pareigą Dalyvis prisiima visišką atsakomybę ir įsipareigoja atlyginti tretiesiems asmenims dėl to atsiradusius tiesioginius ir/ar netiesioginius nuostolius, taip pat Organizatoriaus patirtą žalą, įskaitant, bet neapsiribojant, baudų, delspinigių bei kitų sumų sumokėjimą. 
 6. Dalyvis sutinka, kad Mokymų metu gautos Dalyvio nuotraukos elektroniniu paštu ar patalpintos į mokymų grupę, be atskiro įspėjimo gali būti neatlygintinai naudojamos reklamos ar kitais komerciniais tikslais. Dalyviui žinoma, kad nuotraukos bei vaizdo/garso įrašai bus Organizatoriaus nuosavybė ir kad už jų naudojimą Dalyviui nebus mokamas atlygis.
 7. Dalyvis sutinka, kad jo Organizatoriui pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi bei naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, taip pat siekiant tinkamai įvykdyti tarp Organizatoriaus ir Dalyvio sudarytą sandorį. Dalyvis patvirtina, kad buvo supažindintas su teise nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Klausytojas turi teisę savo duotą sutikimą visiškai ar iš dalies atšaukti, pranešdamas apie tai Organizatoriui raštu, elektroniniu paštu.
 8. Šios taisyklės kartu yra ir Dalyvio rašytinis sutikimas gauti reklaminę medžiagą iš Organizatoriaus.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Dalyvis įsigydamas bilietą į mokymus, patvirtina, kad yra susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, priima ir sutinka su juose išdėstytomis nuostatomis. 
 2. Jeigu pasikeičia Dalyvio ar Organizatoriaus elektroninio pašto adresas, kiti nurodyti duomenys, toks asmuo turi nedelsiant, bet ne vėliau, kaip per 3 (tris) kalendorines dienas po tokių duomenų pasikeitimo, apie tai informuoti kitą šalį. Pažeidusiam šią pareigą asmeniui tenka visos dėl to atsiradusios neigiamos pasekmės.
 3. Šios Taisyklės įsigalioja, kai Dalyvis patvirtina, kad susipažino su elektroniniu šios sutarties variantu.
 4. Organizatorius turi teisę vienašališkai keisti Taisykles, tačiau Dalyviui taikomos Bilieto įsigijimo metu galiojusios Taisyklės, su kuriomis jis susipažino ir sutiko įsigydamas Bilietą.
 5. Visa papildoma informacija, nenurodyta Taisyklėse, yra viešai prieinama interneto tinklalapyje, taip pat elektroninio pašto adresu info@spagatas.lt arba telefonu +370 679 09771.
 6. Visi ginčai, susiję su Bilietu bei Taisyklėmis, sprendžiami derybų keliu, o per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nesutarus – LR įstatymų nustatyta tvarka.
 7. Visais kitais klausimais, kurie neaptarti Taisyklėse, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis.
 8. Vienos ar kelių Taisyklėse nurodytų sąlygų pripažinimas negaliojančiomis neturi įtakos Bilieto bei Taisyklių galiojimui.
 9. Bilietas bei Taisyklės yra parengti lietuvių kalba, kurią Dalyvis puikiai supranta.
Shopping Cart